Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia dla dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym mającym problemy w czytaniu i pisaniu. Zajęcia mają charakter korekcyjno-kompensacyjny – z jednej strony usprawniają zaburzone funkcje (np. wzrokowe), z drugiej wspomagają funkcje dobrze rozwijające się, tak aby mogły być wsparciem funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić.
Wyróżnia się kilka postaci specyficznych trudności:
1. Dysleksja (rozwojowa) – trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w pisaniu
2. Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
3. Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma
Najczęściej mówi się o dysleksji rozwojowej, tzn. o trudnościach w pisaniu i czytaniu związanych z rozwojem dziecka. Zakłada się przy tym, że w procesie rozwoju przy odpowiedniej stymulacji, trudności te ustąpią.
Objawy trudności dostrzegane są dopiero u dzieci w okresie nauczania początkowego, a powinien je zauważyć już nauczyciel w klasie „0” w szkole lub w przedszkolu. Już u przedszkolaka można stwierdzić objawy, które cechują dzieci „ryzyka dysleksji”:
– opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi, koordynacją ruchów, niechęć do zabaw ruchowych
– mała sprawność ruchowa rąk podczas czynności samoobsługowych, rysowania
– opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem nazw lub szeregów nazw (np. pór roku)
Objawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym:
– trudności z wymową
– trudności z zapamiętaniem wierszyków i piosenek, szeregów nazw (dni tygodnia, miesięcy), tabliczki mnożenia, dat, zapisywania liczb wielocyfrowych
– trudności z odróżnianiem podobnych głosek, z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz z łączeniem ich w słowa
– niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem figur, wzorów
– trudności z układaniem obrazków z elementów według wzoru
– oburęczność
– trudności w nauce czytania i pisania: mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g, m-n, l-ł-t, m-w), mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym dźwiękowo (d-t, g-k, z-s), opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab, trudności w pisowni zmiękczeń, głosek nosowych, brzydkie pismo
Źródło: Informator Polskiego Towarzystwa Dysleksji